Tiszaparti Gyermekgyógyászati Esték

Szeged 2oo1.12.o4.

A homeopátia helye a gyermekgyógyászatban

dr.Molnár Mariann

Magyar Homeopata Orvosi Egyesület

1113 Budapest, Bocskai út 77-79.

tel.:1-225-3897, fax:1-225-3898

 

1. A homeopátia helye az orvoslásban

A homeopátia önálló gyógyítási rendszer. Saját, minden más módszertõl eltérõ diagnosztikája van, mely az anamnézisre és a beteg megfigyelésére épül. Gyógyszerkincse is egyéni, mely gyökeresen eltér minden más gyógymód materia medicá-jától kiindulási anyagok és előállítási mód tekintetében egyaránt. Teljesen speciális az az út, a repertorizáció is, ahogy a beteg számára kiválasztjuk a megfelelőt a kb. 2.7oo monokomponensű  homeopátiás gyógyszer közül.

A világ egy részén a természetgyógyászat, vagy helyesebb, az Európai Unió által is ajánlott megnevezéssel a komplementer vagy integratív medicina körébe sorolják, mert

- regulációs terápia, tehát a félresiklott, vagy blokkolódott öngyógyító
- holisztikus gyógymód, mert valódi terápiás sikerre csak akkor számíthatunk, ha a beteg testi, lelki, szellemi tüneteit egyaránt figyelembe vesszük a homeopátiás gyógyszer kiválasztásánál, és sikeres terápia esetén mindhárom szinten kedvező folyamatok indulnak el
- gyógyszereink természetes eredetűek, a növények, ásványok és állatok birodalmából származnak

 

2. A homeopátia rövid története és jelenlegi helyzete.

A homeopátia európai gyógymód, melynek alapgondolatait már Hippokratesz tanaiban is felfedezhetjük. Rendszerbe foglalása, kifejtése és elterjesztése Samuel Hahnemann német orvos, gyógyszerész és vegyész nevéhez fűződik.

Hahnemann 2o5 évvel ezelőtt  /1796-ban/ írta le híres önkísérletét, melyben óriási adag kínafakéreg bevételével azt kívánta bebizonyítani, hogy a kinin W.Cullen feltételezéseivel ellentétben nem azért gyógyítja a maláriát, mert keserű íze miatt erősíti a gyomrot, hanem, mert erős lázcsillapító. E feltételezéséről ma már tudjuk, hogy helyes volt, de csak kb. száz évvel később vált ismertté, hogy a lázcsillapítók a normál testhőmérsékletet nem csökkentik. Hahnemann a mérgezés tüneteiben zseniálisan felismerte a malária prodromális tüneteivel való hasonlóságot. A szer további bevételekor pedig, a maláriához teljesen hasonló betegségkép fejlõdött ki.  6 évi további kísérletezés és megfigyelés után írta le, hogy az így felismert hasonlósági szabály nem egyedi jelenség, hanem általános természeti törvény. A továbbiakban a legkisebb hatásos dózis keresése kapcsán fejlesztette ki a homeopátiás gyógyszerek speciális elõállítási módját, a potenciálást.

Hahnemann tanai gyorsan terjedtek világszerte, hazánkban is.

 

Vörösmarty Mihály:  Hahnemann

1.

Eddig anyag harcolt anyag ellen a bús beteg ágyán,

     S durva csatájok közt kín vala élni tovább.

De te jövél, s a parányokból felidézted az alvó

     Szellemeket, s küldéd mesteri bûvöd alatt.

S újra szelíd nemtõk kísérik az emberiséget,

     És halál retteg gyötreni áldozatait.

2.

Meghaltál, hogy kötve ne légy egy testhez örökké:

     S lelked az õs elemek gyógyerejébe vegyûlt.

 

            A Homeopátia történetének fontosabb magyarországi állomásai:

 

1819. a Budai Helytartótanács elutasító döntése

Bakody József        1791-1845

Forgó György         1785-1835

Almási-Balogh Pál 1794-1867 /Kossuth és Széchenyi orvosa/

183o.  az Organon Bugát Pál fordításában megjelenik magyarul

    "       Antiorganon, írta Kovács Mihály

1831.  nagy kolerajárványban Bakody sikeres arzénes kezelései

1844.  a pozsonyi diétán vita a homeopátiáról

1846.  a Bécsi Magyar Kancellária engedélyezi a homeopátiás gyógyszereket

1848.  a Batthyány Kormány homeopata professzort nevez ki és egyetemi tan-

            menetbe iktatja az oktatást

a Kiegyezésig elnyomás, mert Habsburgellenes mozgalomnak tekintik

1865.    Almási-Balogh Pál /Kossuth és Széchenyi háziorvosa/ elnökletével

                megalakul a Magyar Homeopata /Hasonszenvi/Orvosegylet

                következő elnöke:Argenti Döme /Deák Ferenc háziorvosa/

Eötvös József nem kívánta támogatni a homeopátia ügyét, de parlamenti döntés két egyetemi tanszéket hoz létre:187o-ben

professzoraik:  Hausmann Ferenc 1811-1876

                         Bakody Tivadar     1825-1911

1866.  a Hasonszenvi Lapok első megjelenése

1865.  homeopátiás járóbetegrendelő Szontagh Ábrahám vezetésével

            Bethesda:önálló homeopátiás kórház

            Elizabethinum:homeopátiás osztály

1935.  a Nemzetközi Homeopátiás Liga X.Kongresszusa Budapesten

       szervezője és elnöke Schimert Gusztáv /Szentágothai professzor édesapja/

1949.  a homeopátiát, mint az arisztokrácia orvoslását betiltották

 

199o.április   az Egészségügy Tudományos Tanács nem tartja indokoltnak a

            homeopátia tiltását

1991.  a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület meg/újjá alakulása

1993.  a MHOE felvétele a Nemzetközi Homeopata Ligába

1993.ősz  az európai normáknak megfelelő szervezett homeopátiás képzés   

            indulása

1994.õsz  a "Simile" homeopátiás szakfolyóirat megjelenése

 

1996.Kongresszus nemzetközi részvétellel a 2oo éves évforduló tiszteletére

2ooo. a  Nemzetközi Homeopátiás Orvosi Liga 55.Kongresszusa Budapesten

2ooo. hivatalos magyar egyetemi vizsgák homeopátiából

 

Európában és a többi kontinensen is a legtöbb országban elismert, a laikusok és orvosok körében gyakran alkalmazott, a gyógyításba szervesen integrálódott módszer. Oktatásának és gyógyszer-előállításának egységesítésére valamint alapkutatások támogatására az Európai Unió 6 évvel ezelőtt bizottságot hozott létre.

Hazai gyakorolhatóságáról, oktatásáról a 1997-ben életbe lépett Természetgyógyászatról szóló Kormány- és Népjóléti Miniszteri rendelet intézkedett. Magas színvonalú, az európai normatíváknak megfelelő orvos-, gyógyszerész-, fogorvos-, és állatorvos-képzés 8 éve folyik Magyarországon neves külföldi szakemberek támogatásával.

3. A homeopátia alapelvei

 

A homeopátia alapelvei közül az első, a:

   3.1.Hasonlósági szabály, a simile elv

 

         nem szokatlan az akadémikus orvoslásban, gondoljunk a

         védõoltásokra, az allergológiai deszenzibilizálásra, vagy a

         hiperaktív gyermekeknek adott izgatószerekre...

         A hasonlót hasonlóval gyógyítás gondolatát nagyon találóan

         fogalmazta meg a magyar népi bölcsesség is a "kutyaharapást 

         szőrével..." szólásban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A második homeopátiás alapelv a:

   3.2.Gyógyszervizsgálat

         az elsőt Hahneman magán végezte, mai homeopatáknak is

         ajánlott, egyes országokban kötelező aktívan részt venni

         legalább egy gyógyszervizsgálatban, melyek a gyógyszerkincs

         bővítésére napjainkban is folynak.

         Egészséges emberek csoportjai biztosan nem toxikus adagban

         tartósan szedik kettős vak, placebokontrollált körülmények

         között a hatóanyagot, és jegyzik fel az észlelhetõ, testi,

         lelki és szellemi szinten fellépő tüneteket, változásokat.

         Az így megfigyelt tünetek összessége a gyógyszerkép, melyet

         a Materia Medicák foglalnak össze.

         A beteg anamnézisében és vizsgálata során fellelhető tünetek 

         összessége a betegségkép, ennek kell a lehető legnagyobb 

         fedésben lennie a számára kiválasztott homeopátiás szer

         gyógyszerképével.

 

A harmadik alapelv a:

   3.3.Potenciálás

         Hahnemann a legkisebb hatásos gyógyszerdózis keresése

         közben fedezte fel ezt a speciális eljárást, mely a hatóanyagok

         soklépcsõs, szakaszos hígításából, a dilúcióból, és minden

         lépésnél a szer intenzív összerázásából, a dinamizálásból áll.

 

         A homeopátiás gyógyszereken három adat található, a szer

         neve, mely mindig a kiindulási anyag rendszertani vagy

         kémiai megnevezése, egy betű C, D, LM, Q  mely a hígítások

         mértékét,  és egy arab szám, mely a hígítási lépések számát

         jelzi.

               

4. A homeopátia lehetőségei és határai.

         A homeopátia klasszikus komplementer gyógymód, azaz

         a betegség természetétől függően, a beteg érdekei szerint

         alkalmazható önállóan, vagy a hagyományos, vagy

         komplementer medicina más módszereivel kiegészítve,

         vagy támogathatja azok hatásosságát.

         Határai ott vannak, ahol a felerősíteni szánt öngyógyító

         mechanizmusok kimerültek, vagy ahol irreverzibilis

         anatómiai  károsodások következtek be.

         A sikertelenségek magyarázata emiatt lehet a betegben, a

         homeopátiában és a homeopata orvosban is.

  

A homeopátia határai

 

- a homeopátiában:

        nem panácea

- a betegben:

       irreverzibilis anatómiai károsodások

       egészség=anyag+energia+információ

       információhiányos anamnézis

       a gyógyszer antidotálása

- a homeopatában

 beteggel és szülővel harmonikus személyiség

 empátiás készség

 homeopátiás tárgyi tudás

 esetfeldolgozás alapossága

 intuíció

 

5. A homeopátia előnyei.

      - a jól megválasztott homeopátiás szer alkalmas lehet a

          gyógyításra, nem csak tünetmentesítésre, még krónikus

          betegségek esetén is

      - a szakma szabályainak betartásával mellékhatás-mentes

      - regulációs terápia, tehát nem tünetelnyomó módszer

      - minden terápia edzi a szervezetet, felkészítve ezzel a

         következő betegségek sikeresebb kivédésére

       - holisztikus

       - az anamnézis felvétele alkalom a betegnek arra, hogy

         kibeszélhesse magát, melyre a betegek többségének nagy az

         igénye

       - sablonmentes, individuális módszer

       - nem alakulhat ki

               allergia

               gyógyszermegszokás, függőség, megvonási tünet

      - a gyógyszerek tekintetében olcsó, még hazánkban is, ahol

        más európai országokkal ellentétben a biztosító nem támogatja

        /magán egészségbiztosítók fedezik a homeopátiás konzílium és  

        gyógyszer költségeit is!/        

      - alkalmazása kellemes

 

6. A homeopátia tudományos igazolhatósága

A homeopata orvosok sok generációjának több, mint 2oo éves tapasztalata  és sikerei önmagukban is meggyőzők lehetnek, de a mai tudományos igényességhez ez kevés.

Két dolog igényel kutatást-bizonyítást, először az, hogy hat-e a homeopátiás gyógyszer, másodszor pedig, hogy hogyan fejti ki hatását. Szerencsére ma már mindkét kérdésre megnyugtató válasz adható, de a vizsgálatok jelenleg is folynak, így ismereteink napról napra bővülnek. Magyarországon sajnos nincsen fedezet a kutatásokra, így csak külföldi eredményekrõl számolhatunk be.

Állatokon, növényeken, szövetkultúrákon és embereken végzett, placebo kontrollal szembeállított klinikai kettős-vak homeopátiás gyógyszeres próbák ismételten igazolták a homeopátiás szerek hatásosságát. Ezen eredményeket a világ vezető orvosi folyóiratai /Lancet, British Medical Journal, Pediatrics.../ is közölték.

A hatásmechanizmus kutatásán biofizikus team-ek dolgoznak nagy energiával.

 

7. A tüneti és alkati szer fogalma, a speciális homeopátiás anamnézis.

 

A homeopátiás anamnézis természetesen lényegileg nem tér el a hagyományos orvosi anamnézistől, spontán elmondásból, irányított kikérdezésből, esetleg kérdőíves kiegészítésből és heteroanamnézisből áll. A cél: megérteni a betegség természetét, és a beteget, akiben kifejlődött a betegség. Ami eltér, az az így nyert adatok értékelése, feldolgozása /hierarchizálás, repertorizálás… /.

 

Akut betegségek gyógyításánál is figyelembe vesszük a beteg pszichés és mentális állapotában bekövetkező változásokat, de döntőek a helyi, testi tünetek. Jó szer találásához elengedhetetlen, hogy az ú.n. teljes-értékűséghez szükséges 4 információ közül legalább 3 felderíthető legyen.

- etiológia, az a fizikai vagy lelki hatás, mely kiváltotta a

  betegséget

- a pontos lokalizáció, itt a tünetek oldalisága is fontos

-         az érzések pl. fájdalom és tünetek pl. váladékok jellege, esetleg 

     "mintha" jellegű leírása

- és a modalitások, ami azt jelenti, hogy milyen természetes

  hatások, pl. idő, időjárás, testhelyzet, mozgás-nyugalom, érintés,...

  rontanak ill. javítanak a tüneteken ill. beteg állapotán.

Tüneti szerekkel az akut betegségek gyógyítása és krónikus betegségek tünetmentesítése érhető el. Ezeket a szereket alacsony, közepes potenciában, napi többszöri dózisban alkalmazzuk. A gyógyszerválasztás bevált indikációkra építve viszonylag gyors. Megfelelő szer bevételét követően az akut betegség gyorsan, könnyen, szövődményektől mentesen, maradványtünetek nélkül gyógyul, nem követi hosszú lábadozási időszak.

 

Krónikus betegségek gyógyításához alkati szereket kell adnunk, közepes vagy magas potenciában egyszeri adagban, vagy ritkán ismételve.

Az alkati szer kiválasztásánál a testi tünetek figyelembe vétele mellett előtérbe kerülnek az etiológiai faktorok, a pszichés és mentális tünetek, az egyéni és családi anamnézis adatai. A betegségképnek és a kiválasztott szer gyógyszerképének a lehető legnagyobb fedésben kell lennie. A megfelelő szer megtalálásában a Repertóriumok, a homeopátiás szerek tünetjegyzékei nyújtanak segítséget könyv vagy komputerizált formában.

A krónikus betegségek gyógyulása a Hering szabályt követi, mely szerint a tünetek fentről lefelé, belülről kifelé, a fontostól a kevésbé fontos felé haladva és az időben visszafelé gyógyulnak meg. Legjobb a reakció akkor, ha energetikai szinten, és a beteg kreativitásában, pszichés és mentális állapotában is történik pozitív változás. A testi tünetek javulása néha csak ezt követi.

Természetesen a homeopata orvos is megvizsgálja betegét, és szükség esetén igénybe veszi a XXI.sz. eleje által nyújtott diagnosztikus lehetõségeket is.

 

8. A homeopátiás kezelés teljes hatékonyságának elősegítésére szükséges néhány tárolási és bevételi szabályt betartani:

 

A hozzám forduló betegek a következő ajánlást kapják:

- Ne tegye a szereket - televízió, számítógép, rádiótelefon, illóolajok közelébe

                                    - mikrohullámú sütő környezetébe

                                    - tűző napra, hűtőszekrénybe

                                    - olyan tartóba, amelyben előzőleg más homeopátiás

                                        szert, más gyógyszert vagy gyógynövényt tartott!

-A golyókat lehetőleg szopogassa el, a szétrágás, lenyelés csökkenti a hatásos-

                    ságot, mert a hatóanyag a száj-nyálkahártyáról jut be legkönnyeb-

                    ben a szervezetbe.

- Hirtelen kialakult /akut / betegség esetén a golyókat kevés vízben fel lehet

               oldani /fém eszköz nem használható!! /, és fél óra alatt elkortyolgat-

               ni, a kortyokat ilyenkor tartsa a szájában egy kicsit!

- Csecsemőknek javasolt műanyag kiskanálba néhány csepp tiszta vizet tenni, 

               és abban feloldva beadni a golyócskákat

- Lehetőleg ne érintse kézzel a golyócskákat!  / a hatóanyag a felületén van /

- A teljes felszívódás érdekében a golyók bevétele előtti és utáni fél-fél 

      órában az evést, ivást, fogmosást, cigarettázást, kávézást, más  

      gyógyszer bevételét, rágógumizást... lehetőleg kerülje!

- Bizonyos esetekben fontos lehet a szer bevételének időpontja. Abban az  órá-

               ban van a szer hatás-optimuma.

- Fogmosáshoz a kezelés teljes ideje alatt mentolmentes fogkrémet

              / pl. homeopátiás- vagy gyermekfogkrém, szódabikarbóna, zeolitos

              fogpor... / használjon!

 - A kezelés ideje alatt lehetőleg kerülje minden formában az illóolajokat

   / aromaterápia, gyógycukorkák, rágógumi, bedörzsölők ... /!

- Csökkentse, ha teheti hagyja abba a dohányzást és kávé- és cola-ivást! A 

   homeopátiás gyógyszerek bevételét ezektől a lehető legtávolabbi időpontra   

   időzítse!

              

A terápia közben nem szabad abbahagyni az egyéb gyógyszeres kezelést, csak

az orvossal történt egyeztetés után, ha a másik gyógyszer valóban feleslegessé

válik!!!! Krónikus betegség miatti gondozásra továbbra is járnia kell!

 

9. A homeopátia fontos irányzatai

 

ami nem homeopátia!!!

-         biorezonancia – komputer segítségével méri fel a beteg  állapotát, ezt követően a számítógép javasol terápiát, homeopátiás szereket, leggyakrabban komplexeket

-         “új homeopátia” – egy radiesztéziai módszer

 

a homeopátia irányzatai:

 

-         klasszikus homeopátia

akut és krónikus betegségben szenvedőt kezelhetünk így

holisztikus

a beteget gyógyítjuk

gyógyszerválasztás alapja a beteg testi-lelki összképe és a benne kialakult betegség egyedisége

individuális gyógyszerválasztás a “teljes” gyógyszerkincsből

a materia medica és repertorium segítségével / + intuíció /

 

-         szituációs homeopátia

krónikus beteget kezelhetünk így

az analítikus pszichológia és a homeopátia ötvözése

a betegséghez vezető és annak felléptét kísérő pszichés összetevőkre, jelenségekre alapoz

individuális gyógyszerválasztás a teljes gyógyszerkincsből

 

-         organotrop v. klinikai homeopátia

akut betegséget kezelhetünk így

alapja a betegségkép egyedisége

bevált indikációk szerint, szűkített gyógyszerkincsből választunk

elvész a teljes individualitás, de viszonylag gyors, beépíthető a mindennapi alapellátási gyakorlatba

 

-         komplex homeopátia

akut betegséget kezelhetünk így

elvész az individualitás

gyors, lehetővé teszi, hogy homeopátiás ismeretek nélkül is alkalmazzuk a gyógyszereket

 

Néhány példa, amelyeknél – 9 éves tapasztalatom alapján – az esetek jelentős részében a homeopátia / is / igen eredményesen használható:

-         Krónikus betegségek:

                - visszatérő légúti infekciók

           - allergiás, atópiás kórképek

           - magatartási zavarok

           - enuresis nocturna

-         Akut problémák

           - légúti betegségek

           - hányás, hasmenés

           - kinetózis, utazási betegség

           - lámpaláz

                - herpeszek, afták

                - laktációs problémák

                - csecsemőkori alvászavarok, hasi kólikák, fogzási nehézségek

                 - sérülések

 

ajánlott Homeopátiá-val foglalkozó  ismeretterjesztő könyvek

*Borbély-Deák-Hídvégi-Katona-Molnár-Pap-Sal-Sebők-Tóth: A homeopátia kézikönyve
Puedlo Kiadó
*Dana Ullman: Hogyan gyógyítsuk gyermekeinket homeopátiával
Magyar Könyvklub
*Dr.D.M.Gibson: Elsősegély homeopátiával 
Magyar Homeopata Orvosi  Egyesület
*Buegel-Lewis-Chernin: Homeopátiás orvoslás
Springer Hungarica
 Glück: Homeopatika Partvonal kiadó
*Kürti-Molnár-Zelcsényi: Gyógyítás a családban homeopátiával Remedium
 Pinto-Feldman: Gyermekek gyógyítása homeopátiával Édesvíz
 Handley: Homeopátiáról nőknek B+V
 Horváth-Bóna: Homeopátiás gyógyművészség Homart
 Peter Chappell: Lelki gyógyítás homeopátiával Új paradigma